معرفی کتاب "من، آلکس کراس هستم"

آنچه که خواندن یک کتاب پلیسی را جذاب می کند، مهارت نویسنده در ایجاد پیچ و خم های مناسب در داستان و طرح معما برای ذهن خواننده است.در طول سالیان دراز نویسندگان زیادی چهره های متفاوتی در این عرصه خلق کرده اند. از شرلوک هلمز معروف کانوندویل گرفته تا قهرمانان آگاتا کریستی و نویسندگان معاصر دیگر، پترسون با خلق شخصیت آلکس کراس که هم یک روانشناس است و هم پلیس؛ چهره ای را به خوانندگان ژانر پلیسی معرفی کرده که در داستان های این مجموعه از او به عنوان شرلوک هلمز قاره ی امریکا یاد می شود.

 تبحر پترسون در داستان پردازی آنچنان قصه را پیش می برد و شاخ و برگ می دهد که خواننده تا آخرین فصل کتاب نمی تواند پایان آن را حدس بزند و این عنصری است که نویسندگان معدودی به آن دست یافته اند.