ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وآن مواعید که کردی مرواد از یادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت...

 سکه نقره فام ماه و سفره هزارسین کهکشان...با آرزوی بهترین ها، رسیدن بهار نو مبارک.

غزال رمضانی، بهار زمردین 1398

میهن اسکریپت