صدای میلاد می آید

حتی کهکشان ها نیز پوسته خود را می شکنند تا در دنیایی نو زاده شوند

صدا نزدیک است، فقط یک ستاره می بینم، فقط یک نور در بیکران کهکشان

فقط یک قلب برای تپیدن

فقط یک خورشید برای عشق ورزیدن

فقط یک آسمان برای پریدن

فقط یک مدار برای چرخیدن

مدار ستارگی

فقط یک ستاره

در بن بست رهایی یک ستاره برای آسمانم کافی است

همچون ستاره نیمروز، گرم و درخشان

آنجا که سایه ها خود را بر اوج قامتش گم می کنند

این بار برای زیستنم یک زندگی کافیست

یافتنی را یافته ام...

در ساحلی آشنا...

 

غزال رمضانی، بهار سیمین 1395

9 ژانویه 2017

حوالی زمین...