پنج سالگی..
از نرخ بی سوادی و بی فرهنگی و دلار و فجایع بی شمار بگذریم، سخن دوست خوشتر است. برقص تا برقصیم ستاره‌ی عشق. ما می رقصیم، پس هستیم.
و همنشینی با بهار، در فصل همیشه زمستان این سرزمین، مهم ترین اتفاق جاودانه است...  

بهار یشمین 1397

میهن اسکریپت