گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد...
متوقف کردن دنیا و دیدن برای اولین بار...